0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 Pozostałe
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub uzyskanego dochodu z tego gospodarstwa

 Ewidencja ludności i dowody osobiste
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego
Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

 USC
Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z akt stanu cywilnego

 Drogownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogi

 Pomoc społeczna
Wniosek o pomoc społeczną
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia sie dziecka
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia(ń) na sprzedaż napojów alkoholowych

 Zagospodarowanie przestrzenne
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 Dofinansowania, dotacje
Formularz informacji miesięcznej dla Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie otrzymanej dotacji
Formularz karty informacyjnej
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu kulturalnego
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu promocyjnego
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu sportowo/turystycznego z budżetu gminy
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wydawniczego
Formularz wniosku o udzielenie dotacji dla szkół
Wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z środków budżetowych na wspieranie inicjatyw lokalnych

 Działalność gospodarcza
wniosek o wpis, zmianę, zawieszenie lub wykreślenie we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Nieruchomości i lokale użytkowe
Formularz wniosku o przystąpienie do procedury przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym
Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości
Wniosek o nabycie lokalu użytkowego w trybie przetargowym
Wniosek o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym
Wniosek o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie przetargowym
Wniosek o nabycie prawa własności nieruchomości

 Mieszkania
Formularz wniosku na najem lokali
Formularz wniosku na zamianę lokali

 Psy
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

 Podatki
Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych
Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych
Formularz oświadczenia o stanie majątkowym
Formularz oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą
Informacja w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych
Informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 Użytkowanie wieczyste
Formularz wniosku o nabycie przez użytkowników (osoby fizyczne) prawa własności nieruchomości.
Formularz wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych
Forularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości

 

Urząd Gminy Lututów