0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW » 2018


OGŁOSZENIE

 

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566) oraz uchwały XXXIV/173/2017 Rady Gminy w Lututowie z dnia 9 listopada 2017 r. podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lututów.

Z treścią studium oraz podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Lututowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lututowie.

 

      Marek Pikuła

Wójt Gminy Lututów

Studium-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/173/2017

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXXIV/173/2017

Uwarunkowania

KierunkiInformacja opublikowana przez:
  Piotr Matusiak dnia 8 luty 2018 godz. 10:50
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Piotr Matusiak dnia 15 luty 2018 godz. 14:40
Liczba odsłon:
  1265 od 8 luty 2018 godz. 10:50  (średnio 1.68 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów