0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019


Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2015r. upływa kadencja ławników wybranych na lata 2012  - 2015. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie postępowania dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. poz. 693) Rada Gminy w Lututowie jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2016-2019.

Z dniem 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wieluniu. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • dwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do karty złożonej przez grupę obywateli dołącza się listę osób popierających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Lututowie pod numerem telefonu 438714052 lub 438714225

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie - władza rodzicielska

Oświadczenie - przestępstwo - ściganie z oskarżenia publicznegoInformacja opublikowana przez:
  Gerard Lesiewicz dnia 13 maj 2015 godz. 13:01
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Gerard Lesiewicz dnia 13 maj 2015 godz. 13:15
Liczba odsłon:
  4492 od 13 maj 2015 godz. 13:01  (średnio 2.34 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów