0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu
Wieruszowskiego, zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Jeden punkt prowadzony jest przez Powiat Wieruszowski oraz jeden przez organizację pozarządową.
W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Wieruszowski posiada dwie lokalizacje:
• Wieruszów, ul. Rynek 1-7 pokój nr 19 (budynek Starostwa Powiatowego) - godziny przyjęć: w poniedziałki od godziny od 12:00 do 16:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki od godziny 7:30 do 11:30. • Lututów, ul. Klonowska 8 (budynek Urzędu Gminy) – godziny przyjęć: w środy od godziny 8:00 do 12:00
Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez Powiat Wieruszowski udzielają
adwokaci: Witold Gabryś i Anna Gabryś oraz radcy prawni: Aleksy Gierus i Augustyn Moga,
wskazani odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu oraz Okręgową Izbę Radców Prawych w Poznaniu.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławie posiada pięć lokalizacji:
· Bolesławiec, ul. Rynek 1 (budynek Urzędu Gminy) godziny przyjęć: w środy od  12:00 do 16:00 · Czastary, ul. Wolności 29 (budynek Urzędu Gminy)  godziny przyjęć: w piątki od  12:00 do 16:00 · Galewice, ul. Wieluńskiej 5 (budynek Urzędu Gminy)  godziny przyjęć: w poniedziałki od 7:30 do 11:30 · Łubnice, ul. Generała Sikorskiego 102 (budynek Urzędu Gminy) godziny przyjęć: w czwartki  od 12:00 do 16:00 · Sokolniki, ul. Parkowa1 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki) godziny przyjęć: we wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00 Bezpośrednio porad będą udzielali: radca prawny Aleksy Gierus, radca prawny Augustyn Moga w Bolesławcu, Czastarach, Galewicach i Łubnicach oraz doradca obywatelski Patryk Wróbel w Sokolnikach.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.
Od 1 stycznia 2019r. istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na wizyty w Punktach porad prawnych. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie odpowiednio:
· porady świadczone w Wieruszowie -w poniedziałki w godzinach 12:00 - 16:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7:30 - 11:30 pod numerem telefonu 62 78 13 377 · porady świadczone w Lututowie w środy w godzinach 8:00 - 12:00 pod numerem telefonu 43 87 14 177
· porady świadczone w Galewicach w poniedziałki w godzinach 7:30 - 11:30 pod numerem telefonu 62 78 38 604 · porady świadczone w Sokolnikach we wtorki w godzinach 12:00 - 16:00 pod numerem telefonu 609 910 823 · porady świadczone w Bolesławcu w środy w godzinach 12:00 - 16:00 pod numerem telefonu 62 78 36 730 · porady świadczone w Łubnicach w czwartek w godzinach 12:00 - 16:00 pod numerem telefonu 62 78 47 027 wew. 39 · porady świadczone w Czastarach w piątek w godzinach 12:00 - 16:00 pod numerem telefonu 62 78 43 111 wew. 27
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym, w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, · wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, · sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, · nieodpłatnej mediacji (w pełnym wymiarze od 2020r.), · sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub o ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
Nieodpłatna pomoc prawna NIE OBEJMUJE natomiast spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: · działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji, · porady dla osób zadłużonych. · porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, · nieodpłatną mediację.Uprawnieni mogą uzyskać informacje w sprawach dotyczących:
· lokalu mieszkalnego, w tym min.: uzyskiwanie prawa do lokalu po krewnym, użytkowania, utraty, dysponowania, kupna lub uzyskania prawa własności, · przestępstw i wykroczeń, w tym min.: pokrzywdzonych, świadków, podejrzanych lub oskarżonych, · rodziny, w tym min.: majątku małżonków, dochodzenia alimentów, zawarcia lub ustania małżeństwa, · dziedziczenia, w tym min.: dziedziczenia ustawowego, testamentowego lub zachowku, · opieki i kształcenia, w tym min.: opieki nad dziećmi, edukacji lub studiów wyższych, · własności rzeczy ruchomych i nieruchomości z wyłączeniem dziedziczenia, w tym min.: nabycia, uregulowania lub dysponowania własnością, · świadczeń i zasiłków w tym min. z tytułu bezrobocia, pomocy społecznej, wypadku przy pracy, emerytur lub rent, · zadłużeń, w tym min.: mieszkaniowych, alimentacyjnych, podatkowych, z tytułu kredytów i pożyczek, odpowiedzialności poręczycieli lub odpowiedzialności za zadłużenie innych, wobec ZUZ, podatkowych, nienależnie pobranych świadczeń, kar finansowych, długów spadkowych, nadmiernych zadłużeń, · roszczeń i zobowiązań finansowych, w tym min.: z tytułu wyrządzonej szkody, odebranego majątku, odzyskiwania pożyczek, podatków, · zatrudnienia, w tym min: uprawnień związanych z zatrudnieniem, warunków pracy, wynagrodzeń i dodatków lub rozwiązywania umów o pracę, konfliktów w pracy, · zdrowia, w tym min: ubezpieczeń, opieki medycznej lub orzeczeń o niepełnosprawności, systemie wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi, · urzędów i sądów, w tym min: postępowania przed urzędem, organem, sądem lub problemami osób nie mających obywatelstwa polskiego.
Infomacja o punkach

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwaInformacja opublikowana przez:
  Gerard Lesiewicz dnia 10 luty 2016 godz. 15:45
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Gerard Lesiewicz dnia 22 styczeń 2019 godz. 12:54
Liczba odsłon:
  3834 od 10 luty 2016 godz. 15:45  (średnio 2.27 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów