0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, iż:

 

Tożsamość administratora

Administratorem jest Wójt Gminy Lututów, mający siedzibę w Lututowie ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów  – odpowiada za zapewnienie funkcjonowania przetwarzania i ochrony zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych w podległej jednostce Urząd Gminy Lututów.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Wójtem Gminy Lututów – można skontaktować się poprzez adres e-mail gmina.lututow@gmail.com, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się  skontaktować się poprzez e-mail iod@lututowgmina.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych określonych w przepisach prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, aktów prawa miejscowego, zawartych umów lub wyrażonych zgód.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub organom w celu wypełniania obowiązków powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Dane osobowe wymagane przepisami obowiązującego prawa są niezbędne, aby zrealizować zadania publiczne. Podawanie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne.

Automatyzacja i profilowanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzanie przed podmioty upoważnione przez Administratora Danych Osobowych nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 Informacja opublikowana przez:
  Piotr Matusiak dnia 17 lipiec 2018 godz. 13:01
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Piotr Matusiak dnia 16 październik 2018 godz. 13:42
Liczba odsłon:
  1077 od 17 lipiec 2018 godz. 13:01  (średnio 1.49 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów